• E-Posta
 • Yazdır

148 VE 149 SERİ NOLU GÜMRÜK GENEL TEBLİĞLERİ 051 Sayılı Genelge 24.05.2018


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜBilindiği üzere, ihracatta kullanılan A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerinin onaylanması ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi 28 Mayıs 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda; Konfederasyonumuzca bu işlemlerin yürütülmesini teminen bir yazılım yaptırılmış olup; işlemlerin elektronik ortamda yapılmaya başlaması ile birlikte ihracat yapmak isteyenlerin, gümrük idaresine gitmesine gerek kalmadan ihracat işlemlerinin hızlı ve etkili bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.

Bu bağlamda; A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin usul ve esasları içeren 148 ve 149 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğleri 23/05/2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak basımının ve dağıtımının gerçekleştirilmesi konusunda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ayrı ayrı yetkilendirilmiştir.


Buna göre, anılan Tebliğlerde;

 • İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bastırılan A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgeleri birliklere ve TESK tarafından yetkilendirilen odalara gönderilecektir.

 • Odalar ve birliklerce satılan A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerinin satış ve onay ücreti belge satışı sırasında tahsil edilecektir.

 • TESK tarafından basımı yapılan A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgeleri, takip edilebilir olması koşuluyla ilgili oda ve birliklerce talep eden firmalara ve temsil ettikleri firmalar için kullanılmak üzere gümrük müşavirlerine satılabilecektir. Belgelerin bir sonraki yılda uygulanacak satış fiyatı ve onay fiyatı, basım yetkisi verilmiş kurumların da görüşü alınarak her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecektir.

 • Odalardan/birliklerden satın alınan A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgeleri sadece adına satın alınan kişilerin kendi ihtiyaçları için kullanılabilecektir. Odalardan/birliklerden gümrük müşavirlerince satın alınan A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgeleri, sadece satın alan gümrük müşavirlerinin temsil ettiği firmaların ihtiyaçları için kullanılabilecektir. Bu belgeler, başka kişi veya firmalara verilemeyecek veya satılamayacaktır.

 • Odalar ve birlikler tarafından; belge satışı sırasında belgeyi satın alan kişinin T.C. Kimlik Numarası, adına belge satın alınan firma veya gümrük müşavirinin ismi ve vergi numarası alınarak satılan A.TR Dolaşım Belgelerinin ya da Menşe İspat Belgelerinin seri numaraları ile eşleştirilerek elektronik sisteme girilecektir.

 • Odalar/birlikler sadece sattıkları belgeleri onaylayabilecektir. Odalar/birlikler sattıkları belgelerin onay için geri gelip gelmediğini elektronik sistem üzerinden takip edecek, odalar/birliklerce satıldığı halde 6 ay içinde elektronik sistem üzerinden işlem yapılmayan belgeler elektronik sistemde geçersiz statüye gelecek ve işlem yapılmama sebepleri belgeyi satın alan firma veya gümrük müşaviri tarafından elektronik sistem üzerinde açıklanacaktır. Açıklama yapılmaması halinde, bu durum belgeleri satın alan firma veya gümrük müşavirine yeni belge satışında dikkate alınacaktır.

 • A.TR Dolaşım Belgesi veya Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı veya ihracatçının gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcisi; eşyanın gümrük/menşe statüsünü veya ilgili mevzuatın diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden bilgi ve belgeleri elektronik sisteme yüklemekle sorumludur.

 • İhracatçılar veya kanuni temsilcileri tarafından elektronik sistem üzerinden düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgeleri gerekli işlemlerin yerine getirilmesinin ardından birlikler ve yetkilendirilmiş odalar tarafından elektronik sistem üzerinden onaylanacaktır.

 • Bahsi geçen Tebliğlerde belirtilen merciler, kendilerine ibraz edilen ve A.TR Dolaşım Belgesi ile Menşe İspat Belgesi düzenlenmesine esas teşkil eden belgelerin ilgili mevzuata uygun olarak kontrolünden ve kendilerinin hazırladıkları belgelerin doğruluğundan sorumlu olacaklardır. Basım ve elektronik sistem kullanım yetkisi verilmiş kurumlar, A.TR Dolaşım Belgesi ile Menşe İspat Belgelerinin elektronik ortamda takibi de dahil olmak üzere söz konusu Tebliğlerin işleyişi ile ilgili olarak gerekli görülen tüm tedbirleri almakla yükümlü olacaklardır.

 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerinin mevzuata uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini denetleyebilecektir.

  Ayrıca; bahsi geçen belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin kurulan yazılımın kullanım kılavuzu web sitemizde yayınlanacaktır.

           Bilgilerinizi ve söz konusu Tebliğlerin titizlikle incelenerek, bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.EKLER:

Ek-1 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 148)

Ek-2 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 149)Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız