• E-Posta
 • Yazdır

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ 052 Sayılı Genelge 25.05.2018


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

   İlgi:   24/05/2013 tarihli ve 49 sayılı genelgemiz.

          Bilindiği üzere, 15/05/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ilgide kayıtlı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulmuştu. Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından anılan Yönetmelikte değişiklik yapılmış ve yapılan değişiklikler 24/05/2018 tarihli ve 30430 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Buna göre, anılan Yönetmeliğin;

 • 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere; “e) İşe başlama eğitimi”, “f) Temel eğitim”, “g) Uzaktan eğitim” ve “ğ) Uzaktan eğitim yönetim sistemi” bentleri eklenmiştir.

 • 5, 6 ve 7 inci maddelerinde değişlik ve ekleme yapılmak suretiyle; işverenin, çalışanların eğitim programlarına katılmasını ve katılımların eğitim katılım tutanağı ile kayıt altına alınmasını, eğitim programı sonunda katılanlar için eğitim belgesi düzenlenmesini sağlamakla yükümlü olduğu, temel eğitimi Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen konuları içerecek şekilde, çalışan işe başladıktan sonra en kısa sürede verilmesini sağlayacağı, işe başlama eğitimini çalışanın fiilen işe başlamasından önce almasını sağlayacağı, bu eğitimin işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebileceği, işe başlama eğitimlerinin, temel eğitimin gerçekleştirilmesine kadar geçen sürede çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte olacağı ve uygulamalı olarak verileceği, işe başlama eğitiminin her çalışan için en az iki saat olarak düzenleneceği ve bu eğitimlerde geçen sürelerin temel eğitim sürelerinden sayılmayacağı,

 • Bir işyerinde temel eğitimini tamamladıktan sonra yaptığı iş değişmeden yeni bir işyerinde çalışmaya başlayan çalışana, Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan eğitim programının tamamı tekrarlanmaksızın, yeni başladığı işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda eğitim verilmesinin yeterli olacağı, çalışanın daha önceki işyerinde temel eğitimi tamamladığına dair belgelerinin kontrolünden işverenin sorumlu olduğu ve bu çalışanların temel eğitimlerinin, çalışanın eğitimi tamamladığı tarihten itibaren yeni başladığı işyerinin tehlike sınıfına göre, çok tehlikeli sınıfta en fazla 1 yıl, tehlikeli sınıfta en fazla 2 yıl, az tehlikeli sınıfta ise en fazla 3 yıl boyunca geçerli olacağı,

 • Çırak ve stajyerlerin eğitim ve bilgilendirilmelerinden uygulamalı eğitim alınan işyeri işvereninin sorumlu olacağı, ancak işverenin kabul etmesi halinde, çırak ve stajyerlerin eğitimini devam ettirdiği eğitim ve öğretim kurumunda tamamladığı iş sağlığı ve güvenliği dersleri veya kurslarının temel eğitim yerine geçebileceği  hüküm altına alınmıştır.

 • Yönetmeliğin 11 ve 12 nci maddelerinde değişiklik yapılmak suretiyle; eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte, bir saatten az olmamak kaydıyla işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde yapılabileceği,

 • İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç olmak üzere, çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimlerin işveren  tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi  kullanılarak verilebileceği madde metinlerine eklenmiştir.

 • Yönetmeliğin 13 üncü maddesi değiştirilmek suretiyle; çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin; işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi … ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından verilmesinin yanı sıra, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından da verilebileceği ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bu eğitimleri bünyelerinde görevli; işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine veya iş güvenliği uzmanlığı veya işyeri hekimliği belgesine sahip kişiler aracılığı ile eğiticilerin uzmanlık alanının Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan konulara uygun olması koşuluyla verebilecekleri hüküm altına alınmış ve bu suretle Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının esnaf ve sanatkarların çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme imkanı tanınmıştır.

 •  Yönetmeliğin 15 maddesi ile Geçici birinci maddesinde değişlik ve ekleme yapılmak suretiyle; düzenlenen (işe başlama eğitimi, temel eğitim, bilgi yenileme eğitimi, ilave eğitim v.b.) tüm eğitimlerin belgelendirilerek çalışanın özlük dosyasında saklanacağı, temel eğitimlere ilişkin belgelerin Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan örneğine uygun olarak düzenleneceği, çalışanın işten ayrılırken talep etmesi halinde ikinci bir nüsha düzenlenerek çalışana teslim edileceği, ikinci nüshada işverenin imzasının yeterli olacağı bu bağlamda eğitici veya eğiticilerin imzasının aranmayacağı,

 • Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca hazırlanan eğitim katılım tutanağında, eğitimin düzenlendiği yer ve tarih, katılımcıların adı, soyadı ve imzası, eğiticinin adı, soyadı ve imzası ile eğitimin konusu ve süresinin yer alacağı,

 • Kullanılacak uzaktan eğitim yönetim sisteminin uluslararası standartlara uygun,  farklı kaynak ve farklı sistemlerde çalıştırılabilir, değişik eğitim setleri ile yeniden kullanılabilir, yönetilebilir ve izlenebilir, kullanıcıların ulaşmakta güçlük çekmeyeceği, sağlam ve kullanıcı talebini karşılayabilir nitelikte olacağı, eğitim programı ile uzaktan eğitim yönetim sisteminin eğitim esnasında kullanıcıların katılımına imkan sağlayan etkileşimli yapıda olacağı, katılımcıların sisteme giriş ve çıkışları, sistemde geçirdikleri süreler, ölçüm ve değerlendirme sonuçları, kullanıcıların eğitimin ne kadarını tamamladığı ve benzeri veriler eğitim yönetim sistemi aracılığı ile kayıt altına alınacağı, izleneceği ve raporlanacağı, eğitim programının içeriğinin, katılımcıların eğitim seviyelerine uygun, işe ve işyerine özgü, çalışanların bildikleri, tanıdıkları iş ve çalışma ortamı ögeleri kullanılarak hazırlanacağı,

 • Yönetmelik kapsamında daha önce verilen işe başlama eğitimlerinin geçerli sayılacağı, ancak yürürlük tarihinden önce verilen ve fakat mücbir sebeplerle belgelendirilemeyen işe başlama eğitimi, bilgi yenileme eğitimi ve ilave eğitimlerin Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra 1 ay içerisinde belgelendirilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

            Bilgilerinizi ve söz konusu Yönetmelikte yer alan değişikliklerin titizlikle incelenerek, bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz. • EKLER:

  Ek-1 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin  Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte   Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız