• E-Posta
  • Yazdır

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ 104 Sayılı Genelge 13.11.2018


EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere, 21/09/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun Ek-1’inci maddesine dayanılarak hazırlanan “Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getiren Mesleklere İlişkin Tebliğ” 11 Kasım 2018 tarihli ve 30592 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Tebliğ’e göre,

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve tebliğ ekinde yer alan mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişilerin bu tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamayacağı,

05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için bu belge zorunluluğunun aranmayacağı,

Belge zorunluluğu gereken mesleklere ilişkin denetimlerin iş müfettişlerince yapılacağı, anılan tebliğ hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun Ek-1’inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerinin uygulanacağı,

hüküm altına alınmıştır.


Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız vasıtasıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

EKLER :


Ek – 1  :    Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup,Belge Zorunluluğu Getirilen  Meslekler Listesi (1 adet, 2 sayfa)


Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız