• E-Posta
  • Yazdır

KAPASİTE RAPORU YÖNETMELİĞİ 118 Sayılı Genelge 25.12.2018


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere, kapasite raporu düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar, “Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Kapasite Raporu Yönetmeliği” çerçevesinde yürütülmektedir.

Esnaf ve sanatkârlarımıza verilen kapasite raporlarının halihazırda Konfederasyonumuzca kurulan Kapasite Raporu Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda düzenlenmesi nedeniyle yapılan işlemlerin mevzuatla uyumunu sağlamak bakımından söz konusu Yönetmelikte düzenleme yapılmış olup, “Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Kapasite Raporu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 22/12/2018 tarihli ve 30633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu çerçevede; TESK Kapasite Raporu Yönetmeliği’nin,

- 5’inci maddesine dördüncü fıkra olarak;  “Kapasite raporunun elektronik ortamda onaylanması halinde, Birlik Başkanı ve Genel Sekreter veya kapasite raporlarını incelemek ve onaylamakla görevli ve yetkili kılınan Birlik personeli tarafından raporlar kontrol edilerek  Konfederasyon Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün verdiği kullanıcı adı ve şifre kullanılmak suretiyle onay işlemi gerçekleştirilir.  Kapasite raporunun “Onaylar” kısmında birlik için ayrılan bölümde  ‘……  Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Onayı’ ile ‘Tarih ve No’ ibareleri yer alır.”  hükmü  eklenmiş,

-  6’ncı maddesinin birinci fıkrası “Kapasite raporu, Birliğin onayını müteakip, Konfederasyonda kapasite raporu ile ilgili işlemleri yürütmekle görevli birim uzmanları tarafından incelenir. Uygun bulunan kapasite raporu, Konfederasyon Genel Sekreterliğinin görevli ve yetkili kıldığı personel tarafından kendilerine Bilgi İşlen Müdürlüğünce verilen kullanıcı adı ve şifre kullanılmak suretiyle elektronik ortamda onaylanır. Kapasite raporunun “Onaylar” kısmında Konfederasyon için ayrılan bölümde ‘Türkiye Esnaf ve Sanatkarları  Konfederasyonu  Onayı’ ile ‘Tarih ve No’ ibareleri yer alır. Usulüne uygun olarak düzenlenmediği tespit edilen kapasite raporları, usulüne uygun olarak düzenlenmek üzere birliğe iade edilir.” şeklinde değiştirilmiş,

- 6’ncı maddesine üçüncü fıkra olarak “(3) Elektronik ortamda düzenlenen kapasite raporlarından iki nüsha çıktı alınarak oda mührü ile mühürlenir ve oda yetkililerince ıslak imza ile imzalanır. Raporun bir nüshası üyeye verilir, bir nüshası da odada muhafaza edilir.” hükmü  ilave edilmiştir.

 Bundan böyle söz konusu Yönetmeliğin 6’ncı maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde, elektronik ortamda onaylanan kapasite raporlarından iki nüsha çıktı alınarak kapasite raporun bir adedi üyeye verilecek ve bir adedi de Odada muhafaza edilecektir. Birlik ve Konfederasyona onaylanmış kapasite raporlarının örneği gönderilmeyecektir.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız