• E-Posta
  • Yazdır

Vergi, Düzenlemeleri Hk. 001 Sayılı Genelge 03.01.2014


VERGİ DANIŞMANLIĞI

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu ile diğer vergi kanunlarında yer alan maktu tutarlardaki vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları, her yıl, bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle yeniden belirlenmektedir. Maliye Bakanlığı, 2013 yılına ait yeniden değerleme oranını %3,93 olarak açıklamıştır. Yeniden değerleme oranına göre belirlenen ve 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan bazı vergiler aşağıda belirtilmiştir.

 

Fatura Kesme ve Amortisman Sınırı Değişmedi

2013 yılında 800 TL olarak uygulanan fatura kesme zorunluluğuna ilişkin tutarda 2014 yılı için herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Dolayısıyla, 2013 yılında olduğu gibi 2014 yılında da mal ve hizmet satışları tutarının 800 TL’yi geçmesi halinde perakende satış fişi veya yazarkasa fişi yerine fatura kesilmesi zorunludur. Ayrıca, tutarı ne olursa olsun, müşterinin talep etmesi halinde her türlü mal ve hizmet satışlarında fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Aynı şekilde, amortisman sınırında da bir değişiklik yapılmamıştır. Gerçek usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârlarımız, 2013’te olduğu gibi 2014 yılında da 800 TL’nin (KDV hariç) altındaki demirbaş, makine ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri doğrudan gider yazabileceklerdir.

 

Bilanço Usulüne Göre Defter Tutma Hadleri de Aynı Kaldı

Esnaf ve sanatkârlardan, alım-satım işi ile uğraşanların 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren, yıllık alış tutarları 150.000 TL’yi, yıllık satış tutarları 200.000 TL’yi; alım-satım işinin dışındaki işlerle uğraşanların 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yıllık gayrisafi iş hasılatı 80.000 TL’yi; hem alım-satım hem de hizmet işlerini birlikte yapanların, iş hasılatının 5 katı ile yıllık satış tutarlarının toplamı 150.000 TL’yi aşanlar, 2015 yılında birinci sınıf tüccar sayılacak ve bilanço esasına göre defter tutacaklardır.

 

BASİT USULE TABİ OLMANIN PARASAL ŞARTLARI YENİDEN BELİRLENDİ.

 

2014 Yılında Kira Sınırı Büyükşehirlerde Yıllık 5.500 TL Olarak Uygulanacak

 

  Esnaf ve sanatkârların, kiralamış oldukları işyerlerinin yıllık kira bedeli toplamı 2014 yılında Büyükşehir belediye sınırları içinde 5.500 TL’yi, diğer yerlerde 3.800 TL’yi geçmemesi gerekmektedir. Geçmesi halinde ise bu esnaf ve sanatkârlar, (diğer şartları sağlasalar bile) 2015 yılının başından itibaren gerçek usulde vergiye tabi olacaklardır.

 

  İşyeri mülkiyetinin esnaf ve sanatkârların kendilerine ait olması, kira bedeli ile ilgili sınırlamanın geçersiz olmasını sağlamamaktadır. Böyle durumlarda işyerinin emsal kira bedeline bakılmakta olup emsal kira bedeli (işyerinin belediyede kayıtlı vergi değerinin yüzde 5’i) yukarıdaki sınırların üzerinde olan esnaf ve sanatkârların da gerçek usulde vergiye tabi olmaları gerekmektedir.

 

           

                        Yıllık Alış ve Satış ile Hasılat Tutarları da Yeniden Belirlendi

 

 

Aşağıdaki tabloya göre 2014 yılında yıllık alış ve satışlarının toplamı ile hasılatlarının toplamı tabloda yazılı olan tutarları aşan esnaf ve sanatkarlar, 2015 yılının başından itibaren gerçek usule tabi olacak ve işletme defteri tutacaklar.

 

 

 

 

2014 Yılında

2015’de Basit Usule Tabi Olacaklar

1.

Satın aldıkları malları olduğu gibi

Yıllık alımları tutarı

77.000 TL'yi aşanlar

veya işledikten sonra satanların

Yıllık satışları tutarı

110.000 TL'yi aşanlar

2.

Yukarıda yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların

38.000 TL'yi aşanlar

bir yıl içinde elde ettikleri gayrisafi iş hasılatı

3.

1 ve 2 numaralı satırlardaki işlerin birlikte yapılması

77.000 TL'yi aşanlar

halinde yıllık satışlarının tutarı ile iş hasılatı toplamı

Çay, Şeker, İçki, Sigara ve Akaryakıt Satanların Alış ve Satış Tutarları da Arttırıldı

 

Milli Piyango, akaryakıt, çay, şeker, içki, sigara ve bunlar gibi kar oranları emsallerine göre düşük olarak tespit edilen ürünlerin ticaretini yapan esnaf ve sanatkârların basit usule tabi olma şartlarını Maliye Bakanlığı ayrıca belirliyor. Bu ürünlerin ticaretini yapan esnaf ve sanatkârlardan 2014 yılında yıllık alış ve satışlarının toplamı aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar üzerinden hesaplanacak hadleri aşanlar, 2015 yılında gerçek usulde vergiye tabi olacak ve işletme defteri tutacaklar. 2014 yılında, belirtilen hadleri aşmayan esnaf ve sanatkârlar ise, diğer şartları da yerine getirmeleri kaydıyla 2015 yılında da basit usule tabi olmaya devam edebilecekler. Aşağıdaki tabloda yer alan tutarlar üzerinden belirlenecek olan hadler, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan hesaplamalar doğrultusunda tespit edilecektir.

 

 

Ürünün Cinsi

Büyükşehir Belediye Sınırları

Dışında Kalan Yerlerde

Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde

Yıllık Alış

Yıllık Satış

Yıllık Alış

Yıllık Satış

Değerli Kağıt

120.000 TL

140.000 TL

160.000 TL

180.000 TL

Çay-Şeker

97.000 TL

120.000 TL

110.000 TL

150.000 TL

Milli Piyango, Hemen Kazan, Süper Toto vb.

97.000 TL

120.000 TL

110.000 TL

150.000 TL

İçki (Bira ve Şarap Hariç) – İspirto, Sigara, Tütün

97.000 TL

120.000 TL

110.000 TL

150.000 TL

Akaryakıt (LPG Hariç)

140.000 TL

150.000 TL

180.000 TL

200.000 TL

 

                       

Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması Devam Ediyor

 

Basit usule tabi esnaf ve sanatkârların, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemelerine ilişkin uygulama 31 Aralık 2014 tarihine kadar uzatıldı. Buna göre basit usule tabi esnaf ve sanatkârlar, 2014 yılında da toplu belge düzenleyebilecekler.

 

Ücret Gelirlerinin 2014 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

 

2014 yılında ücret gelirlerine uygulanacak Gelir Vergisi tarifesi yeniden belirlenmiştir. Buna göre 2014 yılında elde edilen ücret gelirleri;

11.000 TL’ye kadar                                                                                yüzde 15

27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası                                       yüzde 20

97.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL, fazlası                           yüzde 27

97.000 TL’den fazlasının 97.000 TL’si için 23.750 TL, fazlası        yüzde 35

oranında vergilendirilecektir. 

 

Ücret Dışındaki Gelirlerin 2014 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

 

2014 yılında ücret dışındaki (örneğin basit usulde veya gerçek usulde ticari kazanç, kira geliri gibi) gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir.

11.000 TL’ye kadar                                                                                yüzde 15

27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası                                       yüzde 20

60.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL, fazlası                           yüzde 27

60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.760 TL, fazlası        yüzde 35

 

Kira Gelirinde İstisna Sınırı 3.300 TL Oldu

Konut kira geliri elde edenler için getirilmiş bulunan ve 2013 yılında 3.200 TL olarak uygulanan istisna tutarı 2014 yılında 100 TL artırılarak 3.300 TL’ye çıkarılmıştır. Bu istisnadan ticari, zirai ve mesleki kazançlarından dolayı yıllık beyanname verenler (basit usule tabi gelir vergisi mükellefleri dahil) yararlanamamaktadırlar.

 

Çalışanlara İşyerinde Verilen Yemeğin Vergi Dışında Bırakılan Tutarı 12TL

İşverenlerce, işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde çalışanlara yemek verilmesi suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarında bir değişiklik yapılmamış 2014 yılında 12 TL olarak tespit edilmiştir. Söz konusu menfaatin yemek veya yemek çeki ve benzeri şekilde sunulması yerine nakit olarak verilmesi halinde bu istisnadan yararlanılması mümkün değildir.

 

Engellilik İndiriminde Değişiklik Yapılmadı

Engelli çalışanların elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesi sırasında uygulanan engellilik indirimi tutarları 2014 yılında uygulanmak üzere, birinci derece sakatlar için 800 TL, ikinci derece sakatlar için 400 TL, üçüncü derece sakatlar için 190 TL olarak tespit edilmiştir.

 

 

Büyükşehir Belediyesi Olan Yerlerde En Düşük Çevre Temizlik Vergisi 23 TL Olarak Kaldı

 

Esnaf ve sanatkârların 2014 yılında ödeyecekleri Çevre Temizlik Vergisi tutarlarında kısmi bir artış yapıldı. Yeni rakamlara göre işyerleri, Büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan esnaf ve sanatkârların ödeyecekleri vergi miktarının en düşüğü 23 TL olarak korunurken en yüksek tutar olan 2.875 TL’de de yine değişiklik yapılmadı.

İşyerleri için 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarlarını gösteren tablo aşağıdadır.

 

 

2013 Yılında Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde

Uygulanacak Olan ÇTV Tarifesi (TL)

 

Bina Grupları

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

2.300

1.800

1.500

1.200

1.000

2. Grup

1.500

1.100

890

700

600

3. Grup

1.000

770

600

480

380

4. Grup

480

380

290

230

180

5. Grup

290

230

160

150

120

6. Grup

150

120

80

70

50

7. Grup

50

40

29

24

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 Yılında Büyükşehir Belediyelerinde

                      Uygulanacak Olan ÇTV Tarifesi (TL)

Bina Grupları

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

2.875

2.250

1.875

1.500

1.250

2. Grup

1.875

1.375

1.112

875

750

3. Grup

1.250

962

750

600

475

4. Grup

600

475

362

287

225

5. Grup

362

287

200

187

150

6. Grup

187

150

100

87

62

7. Grup

62

50

36

30

23

 

 

 

 

 

 

 

 

Çevre temizlik vergisi Büyükşehir belediyelerinde yüzde 25 artırımlı olarak uygulanıyor. Bu nedenle her yıl iki farklı tarife yayımlanıyor. Bu tarifelerde yer alan bina gruplarını belirlemeye Bakanlar Kurulu, bina derecelerini belirlemeye ise Belediye Meclisleri yetkili.

Konutlara ait çevre temizlik vergisi 2014 yılında su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına Büyükşehir belediyelerinde 24 Kuruş, diğer belediyelerde 19 Kuruş olarak uygulanmaya devam edecektir.

Konutlara ait çevre temizlik vergisi ile üstteki 1. tarifede yer alan tutarlar, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde yüzde 50 indirimli olarak uygulanıyor.

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Yüzde 3,93 Oranında Arttı

2014 yılında ödenecek motorlu taşıtlar vergisi de yüzde 3,93 oranında artırılmıştır. İlk taksiti Ocak ayının sonuna kadar ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisinin 2014 yılı tarifesi aşağıdadır.

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ

I SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı, ve benzerleri

1-3

Yaş

4-6

Yaş

7-11

Yaş

12-15

Yaş

16 Yaş

ve üstü

1300 cm³ ve aşağısı

537

361

210

159

58

1301 – 1600 cm³’e kadar

859

644

375

265

102

1601 – 1800 cm³’e kadar

1.514

1.185

698

426

166

1801 – 2000 cm³’e kadar

2.385

1.839

1.080

644

255

2001 – 2500 cm³’e kadar

3.578

2.598

1.623

970

385

2501 – 3000 cm³’e kadar

4.987

4.339

2.711

1.460

537

3001 – 3500 cm³’e kadar

7.595

6.834

4.117

2.056

755

3501 – 4000 cm³’e kadar

11.940

10.310

5.844

2.711

1.080

4001 cm³ ve yukarısı

19.541

14.654

8.679

3.902

1.514

2-Motorsikletler

1-3

Yaş

4-6

Yaş

7-11

Yaş

12-15

Yaş

16 Yaş

ve üstü

150 – 250 cm³’e kadar

102

78

58

37

16

251 – 650 cm³’e kadar

210

159

102

58

37

651 – 1.200 cm³’e kadar

537

320

159

102

58

1.201 cm³ ve yukarısı

1.298

859

537

426

210

 

II SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1. Minibüs

1-6 Yaş

7-15 Yaş

16 Yaş ve Üstü

 

644

426

210

2. Panelvan ve motorlu kara-vanlar (Motor Silindir Hac.)

1-6 Yaş

7-15 Yaş

16 Yaş ve Üstü

1.900 cm³ ve aşağısı

859

537

320

1.901 cm³ ve yukarısı

1.298

859

537

3. Otobüs ve Benzerleri (Oturma Yeri)

1-6 Yaş

7-15 Yaş

16 Yaş ve Üstü

25 kişiye kadar

1.623

970

426

26-35 kişiye kadar

1.947

1.623

644

36-45 kişiye kadar

2.166

1.839

859

46 kişi ve yukarısı

2.598

2.166

1.298

4. Kamyonet, kamyon, çe-kici ve benzerleri (Ağırlık)

1-6 Yaş

7-15 Yaş

16 Yaş ve Üstü

1.500kg.’a kadar

579

385

190

1.501-3.500 kg.’a kadar

1.168

678

385

3.501-5.000 kg.’a kadar

1.753

1.460

579

5.001-10.000 kg.’a kadar

1.947

1.654

777

10.0001-20.000 kg.’a kadar

2.338

1.947

1.168

20.001 kg. ve yukarısı

2.925

2.338

1.360

 

Maktu Damga Vergisi Tutarları Yüzde 3,93 Arttı

Buna göre, 2014 yılında verilecek beyannamelerden yıllık gelir vergisi beyannameleri için 41,20 TL, kurumlar vergisi beyannameleri için 55,00 TL, katma değer vergisi ve muhtasar beyanname ile diğer vergi beyannameleri için 27,20 TL, belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler ile sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri için de 20,30 TL damga vergisi ödenmesi gerekmektedir. 

 

Belediye Gelirleri Kanununa Göre Tahsil Edilen Vergi ve Harçlar Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeniden Belirlendi

 

Belediye Gelirleri Kanununa göre tahsil edilen İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ve İşyeri Açma İzin Harcı, daha önce Kanundaki alt ve üst sınırlar arasında kalmak kaydıyla belediye meclisleri tarafından belirleniyordu. 2013 yılında Kanunda yapılan bir değişiklikle, bu vergi ve harçların belediye meclisleri tarafından değil, yine Kanundaki alt ve üst sınırlar arasında kalmak kaydıyla Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesi uygun görüldü.

Buna göre, 2013/5585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen vergi ve harç tutarları aşağıdaki gibidir.

 

 

 

A- İLAN VE REKLAM VERGİSİ

Cinsi

Belediye Grubu / Verginin Tutarı (TL)

1

2

3

4

5

1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

60

40

30

25

20

2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

35

28

24

16

8

3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak

10

8

6

4

2

4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak

95

60

50

40

30

5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar vb.nin her biri için

0,20

0,18

0,15

0,10

0,05

6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

B- EĞLENCE VERGİSİ

(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)

Eğlence Yerleri

Belediye Grupları/Verginin Miktarı (TL)

1

2

3

4

5

1

Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün için

50 m2'ye kadar

15

10

7

5

5

51-200 m2

20

15

10

7

6

201 m2'den yukarı

40

30

20

15

10

4 yıldızlı otelde

70

60

55

50

40

5 yıldızlı otelde

80

70

60

55

50

2

Bilardo ve masa futbolu gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün için

İlk oyun aleti için

5

5

5

5

5

Sonraki her oyun aleti için

3

2

1

1

1

C- İŞGAL HARCI

Cinsi

Belediye Grubu / Harcın

Tutarı (TL)

1

2

3

4

5

1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde

2,5

1,75

1,5

1

0,5

2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde

a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına

2

1,75

1,5

1

0,5

b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına

4

3,5

3

2

1

3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde

a) Her taşıttan beher saat için

1,25

1

0,75

0,50

0,25

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için

2,5

1,75

1,5

1

0,5

Ç- TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI

Belediye Grubu

Cinsi

Harcın Tutarı (TL )

1

Her tür işyeri için yıllık olarak

600

2

" " " " " "

200

3

" " " " " "

100

4

" " " " " "

50

5

" " " " " "

20

D- İŞ YERİ AÇMA İZNİ HARCI

Belediye Grubu

Cinsi

Harcın Tutarı (TL )

1

Her tür işyerinin beher metrekaresi için

1

2

" " " " " "

0,80

3

" " " " " "

0,60

4

" " " " " "

0,30

5

" " " " " "

0,20

 

Yukarıdaki vergi ve harçların tespiti açısından belediye grupları, 16.09.2011 tarihli ve 28056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/1 seri numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile şu şekilde belirlenmiştir.

a) Nüfusu 100.001 ve yukarı olan belediyeler 1. grup,

b) Nüfusu 50.001 - 100.000 arasında olan belediyeler ile nüfusu 50.001 den aşağı da olsa il merkezi belediyeleri 2. grup,

c) Nüfusu 20.001 - 50.000 arasında olan belediyeler 3. grup,

ç) Nüfusu 5.001 - 20.000 arasında olan belediyeler 4. grup,

d) Nüfusu 5.000 den aşağı olan belediyeler 5. grup.

 

Basit Usul Muhasebe Ücretleri Yeniden Belirlendi

Meslek kuruluşlarımızın bünyesinde oluşturulan muhasebe bürolarında verilen basit usul muhasebe hizmetleri karşılığı için 2013 yılından itibaren tahsil edilecek tutarlar aşağıdaki gibidir.

 

I.GRUP ODALAR

Ankara, İstanbul, İzmir illeri ile bu illerin merkez ilçeleri ve Büyükşehre dahil ilçelerinde 27,00.-TL

Diğer ilçelerinde;  11,00.-TL

 

II. GRUP ODALAR

Ankara, İstanbul, İzmir illeri ile kalkınmada öncelikli iller dışında kalan iller ile bu illerin merkez ilçeleri ve Büyükşehre dahil ilçelerinde; 21,00.-TL

Diğer ilçelerinde; 11,00.-TL

 

III. GRUP ODALAR

Büyükşehir statüsünde bulunan kalkınmada öncelikli iller ile ( Diyarbakır-Samsun-Erzurum) bu illerin merkez ilçeleri ve Büyükşehre dahil ilçelerinde. 16.00 TL

Diğer ilçelerinde; 11,00.-TL

 

Diğer kalkınmada öncelikli illerin merkez ve tüm ilçelerinde: 11,00.-TL

 

 

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza ivedilikle duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

 

 

 

 

Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız