• E-Posta
  • Yazdır

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak İş Birliği Protokolü 023 Sayılı Genelge 19.03.2014


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: a) 22/10/2013 tarihli ve 2013/84 sayılı genelgemiz.

     b) 07/01/2014 tarihli ve 2014/3 sayılı genelgemiz.

     c) 21/02/2014 tarihli ve 2014/16 sayılı genelgemiz.

 

Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca müştereken çıkarılan “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği” 05 Temmuz 2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik gereği;

  • Gıda üretim ve perakende işyerleri başta olmak üzere, çeşitli sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinde çalışanların portör muayeneleri ve tetkiklerinin yapılmayıp, bunun yerine çalışanların hijyen eğitimi alması gerektiği ve Yönetmelik kapsamında bulunan iş yerlerinin sahipleri ve işletenlerinin 05 Temmuz 2014 tarihine kadar çalışanlarının eğitimleri almalarını sağlamakla yükümlü oldukları,

  • Hijyen eğitimi ile ilgili iş ve işlemlerin, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütüleceğinden yönetmelik kapsamındaki işkollarında faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların işyeri sahipleri ve işletenlerce bu eğitimleri almak üzere Halk Eğitim Merkezleri ve Mesleki Eğitim Merkezlerine bir an önce başvurmalarının sağlanması gerektiği

hususları ilgi (a)’da kayıtlı genelgemiz ile,

  • Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’nin geçici birinci maddesinde belirtilen sürelerde hijyen eğitimlerini almayan işyerlerinde çalışanlara, Yönetmeliğin 11’inci maddesi çerçevesinde yapılan denetimler sırasında “hijyen eğitim belgesi” sorulacağı ve bu belgeyi almamış olanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 282’nci maddesine göre işlem yapılacağı,

hususu ilgi (b)’de kayıtlı genelgemiz ile,

  • Bu çerçevede; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesinde,bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verileceğiöngörüldüğü,

  • Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’nin 5’inci maddesi uyarınca, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacağından ve çalışanların hijyen eğitimi alması ve belgeli olarak çalıştırılmasından işyeri sahipleri ve işletenleri birinci derecede sorumlu olacağından herhangi bir yaptırımla karşılaşmamak bakımından 05 Temmuz 2014 tarihine kadar esnaf ve sanatkarlarımızca çalışanlarının hijyen eğitimi ve belgelerini almalarının sağlanması

hususları da ilgi (c)’de kayıtlı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulmuştu.

 

 

Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nce İl Milli Eğitim Müdürlüklerine ve Konfederasyonumuza gönderilen ve bir örneği Web sitemizde yer alan 26/02/2014 tarihli ve 38552587/30/858499 sayılı yazıda; Hijyen Eğitimi Yönetmeliği ve Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik kapsamında sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak “İş Birliği Protokolü”nün çerçevesi belirlenmiştir.

Bu kapsamda; anılan Yönetmelikler gereği düzenlenecek olan eğitimler, ihtiyaç duyulması halinde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar ile sivil toplum kuruluşları arasında yapılacak “İş Birliği Protokolü” çerçevesinde verilebilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarla İş birliği Protokolü yapmak suretiyle, söz konusu eğitimleri düzenlemek isteyen Meslek Kuruluşlarımızın İş birliği Protokolleri hazırlanırken, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün 26/02/2014 tarihli ve 38552587/30/858499 sayılı yazısında belirtilen ilke ve kuralları dikkate almaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün 26/02/2014 tarihli ve 38552587/30/858499 sayılı yazısının incelenerek, bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


EKLER:

Ek-1 Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün 26/02/2014 tarihli ve   38552587/30/858499 sayılı yazısı.

(www.tesk.org.tr adresinde genelgemiz ekinde yer almaktadır.)

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız