• E-Posta
 • Yazdır

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik Kapsamında Yapılacak İş Birliği Protokolü Hk. 025 Sayılı Genelge 25.03.2014


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ


Bilindiği üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/06/2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Söz konusu Kanun’un 17 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında “Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.” ifadesi yer almakta olup, söz konusu yükümlülük 30/12/2012 tarihi itibariyle başlamıştır.


Bununla birlikte, “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik” ise 28706 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 13/07/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 18/07/2013 tarihli ve 66 sayılı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulmuştur.


Söz konu Yönetmeliğin Ek-1’deki çizelgesinde yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce mesleki eğitime tabi tutulmalarının zorunlu olduğu, öte yandan, işyerinde yapılan işler, asıl iş itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olmakla birlikte çalışanın yaptığı iş “Ek-1” çizelgesinde yer alan işler dışında ise (3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesi kapsamında belirtilen mesleki eğitimi alma zorunluluğu bulunmadığı, Ek-1’deki çizelgede yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun olarak;


 • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesi,

 • Milli Eğitim Bakanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi,

 • Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi,

 • Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre mesleki eğitim kursları veya mesleki eğitim modülü/kursları ile eşit süreli olmak koşuluyla işbaşı eğitim programları sonucu alınan belgeler,

 • Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

 • Millî Eğitim Bakanlığı’nın ilgili biriminin onayının alınması şartıyla; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler, işçi ve işveren kuruluşları tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş eğitim amaçlı şirketler ve işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

   

 • Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler ile,

 • Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen mesleki yeterlilik belgelerinden en az birine sahip olmalarının zorunlu olduğu,


Ayrıca Yönetmelik kapsamına giren işlerde, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait kayıtlara göre 01/01/2013 tarihinden önce çalışmaya başlayanlara Milli Eğitim Bakanlığı ile kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerinden geçirilerek verilen eğitimler sonucunda düzenlenecek belgelere sahip olanların Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilebileceğinin hüküm altına alınmıştır,


Nitekim bu hükme paralel olarak Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nce Konfederasyonumuza ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen ve bir örneği Web sitemizde yer alan 26/02/2014 tarihli ve 38552587/30/858499 sayılı yazıda; anılan Yönetmelik kapsamında sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak “İş Birliği Protokolü”nün çerçevesi belirlenmiştir.


Bu kapsamda; Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik gereği düzenlenecek olan eğitimler, ihtiyaç duyulması halinde İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları arasında yapılacak “İş Birliği Protokolü” çerçevesinde verilebilecektir.


Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurumlarla tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki çalışanlara eğitim verilmesi hususunda “İş Birliği Protokolü“ yapmak isteyen Meslek Kuruluşlarımızın bu Protokolleri, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün 26/02/2014 tarihli ve 38552587/30/858499 sayılı yazısında belirtilen ilke ve kurallar çerçevesinde yapmaları gerekmektedir.  


Bilgilerinizi ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün 26/02/2014 tarihli ve 38552587/30/858499 sayılı yazısının incelenerek, bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.EKLER: (www.tesk.org.tr adresinde genelgemiz ekinde yer almaktadır.)

Ek-1: Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
Ek-2: Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün 26/02/2014 Tarihli ve 38552587/30/858499 Sayılı Yazısı.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız