• E-Posta
  • Yazdır

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hk. 038 Sayılı Genelge 09.05.2014


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bilindiği üzere, 20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 7. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 01/01/2014 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu durum 2013/103 sayılı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulmuştu.


Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 10’dan az çalışanı bulunan işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetleri için verilecek desteğin ödeme usul ve esaslarını düzenleyen “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ise 03/05/2014 tarihli ve 28989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.


Buna göre;


Destekten yararlanacak işverenler; işyerlerinin tescil edildiği sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine Tebliğin “Ek-1”inde bulunan başvuru formu ile müracaat edeceklerdir. Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde müracaat, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri başvuru formunda ayrı ayrı belirtilmek suretiyle işverenin merkez işyerinin tescilli olduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine yapılacaktır.


Başvuru formunda, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ayrı ayrı olacak şekilde destekten yararlanmak istenilen işyerlerine ait işyeri sicil numaraları ile ödemenin yapılacağı banka hesap numarası (IBAN) yer alacaktır.


İşyerindeki sigortalı sayısı belirlenirken toplam çalışan sayısında; işyeri dışından hizmet alınan kısmi süreli İSG profesyonelleri ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler dikkate alınmayacaktır.


Destek ödemelerine ilişkin başvurular;


a) Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan birinci dönem için Nisan ayının,

b) Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan ikinci dönem için Temmuz ayının,

c) Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üçüncü dönem için Ekim ayının,

d) Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan dördüncü dönem için ise, izleyen yılın Ocak ayının sonuna kadar yapılabilecektir.

İşverenin; çalıştırdığı sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermiş olması ve Kuruma, destek ödemesinin yapıldığı tarih itibariyle Türkiye genelinde prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması şartıyla;


a) Birinci döneme ait destek ödemelerinin Mayıs ayının sonunda,

b) İkinci döneme ait destek ödemelerinin Ağustos ayının sonunda,

c) Üçüncü döneme ait destek ödemelerinin Kasım ayının sonunda,

d) Dördüncü döneme ait destek ödemelerinin ise, izleyen yılın Şubat ayının sonunda gerçekleştirilecektir.

İşverenin, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcu bulunması halinde, hesaplanan destek tutarları, bu borçtan mahsup edilecektir.

Üçer aylık dönemler içinde her bir aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen toplam sigortalı sayısı esas alınarak hak edilen her bir ay için destek ödemesi yapılacaktır.

İşveren tarafından geriye dönük üçer aylık dönemler için talepte bulunulması halinde, destek ödemesi, geriye yönelik ödeme talebinin yapıldığı ayın içinde olduğu üçer aylık dönemi takip eden ikinci ayın sonunda yapılacaktır.

İşveren destek ödemelerini almak için, Sosyal Güvenlik Kurumu adına tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için tek bir yansıtma faturası düzenleyecek, faturada Kurumun vergi numarası olarak Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü 7750409379 vergi numarasını kullanacak ve yansıtma faturasında iş sağlığı ve güvenliği için ödenecek destek tutarlarını tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için ayrı ayrı gösterecektir.

Ödeme döneminin kapsadığı her bir ay için, prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden, tehlikeli işyerleri için %1,4 oranı, çok tehlikeli işyerleri için %1,6 oranı uygulanarak her bir sigortalı için ödenecek desteğin günlük tutarı hesaplanacaktır. Hesaplanan bu tutar, ödeme döneminin içerdiği her bir ay için, sigortalılara ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’na aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısıyla çarpılarak ödenecek aylık destek tutarları her bir işyeri için ayrı ayrı hesaplanacak, akabinde her bir ay ve her bir işyeri için hesaplanan destek tutarları tehlike sınıflarına göre toplanarak toplam destek tutarı bulunacaktır. Toplam tutara KDV eklemek suretiyle fatura toplamı bulunacak ve bu da yansıtma faturasında “iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedeli” olarak gösterilecektir.

İşveren yansıtma faturasını, ilgili olduğu döneme ait ödeme ayının 10’una kadar, Tebliğin “Ek-2”sinde bulunan dilekçe örneği ile birlikte destek müracaatında bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine iletecektir.

Bilgilerinizi ve söz konusu Tebliğin titizlikle incelenerek, bağlı

 odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


 

EKLER:

Ek-1        İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

 

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız