• E-Posta
  • Yazdır

Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Tebliğ 083 Sayılı Genelge 02.12.2014


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Son tüketicinin yanı sıra bir başka perakendeciye et ve et ürünlerinden çiğ et ve kıyma, süt ve süt ürünleri kapsamındaki çiğ süt, içme sütü, kolostrum, kolostrum bazlı ürünler, çiğ krema ve kaymak dışındaki süt ve süt ürünleri ile bütün halindeki balık ve su ürünlerini arz eden perakende gıda işletmesini kapsayan ve gıda işletmelerindeki yerel, marjinal ve sınırlı faaliyetlere ilişkin hususları belirlemek amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan ve bir örneği ekte sunulan "Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Tebliğ" 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

            Söz konusu Tebliğ Konfederasyonumuzca incelenmiş olup, Tebliğ ile düzenlenen hususlar, genel esasları ile aşağıda yer almaktadır.

1. Tebliğde geçen, "Marjinal" ibaresiyle, perakendecinin başka bir perakendeciye arz edebileceği hayvansal gıdanın günlük, haftalık veya yıllık olarak belirlenmiş maksimum miktarı, "Sınırlı" ibaresiyle, hayvansal gıdayı arz eden veya tedarik eden, belirlenmiş perakende işletme tipi veya hayvansal gıda, "Yerel" ibaresiyle de hayvansal gıdanın arz edilebileceği coğrafi olarak sınırlandırılmış alan ifade edilmektedir.

2. Tebliğ kapsamında yer alan hayvansal gıdaların, perakendeci tarafından son tüketiciye satışının yanı sıra başka bir gıda işletmesine arzı, bu gıda işletmesinin de sadece son tüketiciye satış yapan perakendeci olması şartıyla, Tebliğde belirlenen yerel, marjinal ve sınırlı faaliyetlere ilişkin gerekliliklere uygun olarak yapılacaktır.

Bu hayvansal gıdaların perakendeci tarafından başka bir perakendeciye arzında, perakendecinin bu arzının yerel, marjinal ve sınırlı faaliyetler içerisinde kalması şartıyla, işletmesi kayıt kapsamındaki gıda işletmesi olarak değerlendirilecektir.

Gıda işletmecisi yerel, marjinal ve sınırlı faaliyetler kapsamında tedarik ettiği gıdayı sadece son tüketiciye arz edebilecek, son tüketiciye satış amacıyla işleyebilecek, muameleye tabi tutabilecek ve/veya depolayabilecektir.

Hayvansal gıdanın, perakendeci tarafından başka bir perakendeciye arz edilebilmesi için “yerel”, “marjinal” ve “sınırlı” olarak tanımlanan faaliyetler için getirilen gerekliliklerin tamamını karşılaması gerekmektedir.

3. Yerel, marjinal ve sınırlı faaliyette bulunmak isteyen perakendeci, “İşletme kayıt numarası ile yerel, marjinal ve sınırlı faaliyet kapsamında arz edilecek hayvansal gıdanın” bilgilerinin yer aldığı Tebliğin ek-1’inde bulunan dilekçe ve yerel, marjinal ve sınırlı faaliyet için belirlenen gerekliliklere uyacağına dair Tebliğin ek-2’sinde yer alan taahhütnameyle İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvuruda bulunacaktır.

4. Et ve et ürünleri, Süt ve süt ürünleri ve Balıkçılık ürünleri için yerel faaliyet, perakende işletmenin bulunduğu nokta merkez kabul edilerek 50 kilometrelik yarıçap içerisinde kalan alanda yapılacaktır.

5. Et ve et ürünleri için marjinal faaliyet, perakendecinin diğer perakendeciye yapabileceği toplam arz, haftalık olarak 2 bin 500 kilogramı geçmeyecektir. Et ve et ürünleri için sınırlı faaliyette de çiğ et ve kıyma, sadece kasaplar tarafından diğer perakendecilere arz edilebilecek, hazırlanmış et karışımları ve et ürünleri arz edilemeyecektir.

6. Süt ve süt ürünleri için marjinal faaliyet, perakendecinin diğer perakendeciye yapabileceği toplam arz, haftalık olarak en fazla 500 kilogram olacaktır. Süt ve süt ürünleri için sınırlı faaliyette, çiğ süt, içme sütü, kolostrum, kolostrum bazlı ürünler, çiğ krema ve kaymak arz edilemeyecektir.

7. Balıkçılık ürünleri için marjinal faaliyet, perakendecinin diğer perakendeciye yapabileceği toplam arz, haftalık olarak 500 kilogramı geçmeyecektir. Balıkçılık ürünleri için sınırlı faaliyette, sadece bütün halindeki balıkçılık ürünleri arz edilecektir. Bütün halindeki balıkçılık ürünleri sadece balık satış yerleri tarafından diğer perakendecilere arz edilecektir.

8. Tebliğde belirtilen marjinal faaliyetlerin birden fazlasını yapan perakendecinin, bu faaliyet kapsamındaki toplam arzı, bu Tebliğin 7, 8 ve 9 uncu maddelerinde belirlenen miktarları geçmemek üzere toplamda haftalık olarak 2.500 kilogramı geçmeyecektir.

9. Perakendeci; yerel, marjinal ve sınırlı faaliyet kapsamında arz edilen veya tedarik edilen hayvansal gıdaya ilişkin olarak, Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 39 uncu maddesi gereği tutulması gereken izlenebilirliği sağlayan kayıtlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş fatura veya sevk irsaliyesini talebi halinde yetkili mercie sunacaktır.

10.Tebliğ kapsamındaki hayvansal gıdayı arz eden perakendeci, izlenebilirlik ve hijyen konusundaki mevzuat hükümlerinin gerektirdiği kayıtlara ilave olarak; hayvansal gıdayı arz ettiği perakendecilerinin işletme kayıt numaraları ile her bir perakendeciye sattığı hayvansal gıdanın miktarlarına ilişkin kayıtları tutacak ve talep edilmesi halinde yetkili mercie sunacaktır. Bu madde kapsamında belirtilen kayıtlar, ilgili mevzuatında aksi belirtilmediği sürece elde edildikleri takvim yılının sonundan itibaren en az on iki aylık bir süre ile muhafaza edilecektir.

11.Tebliğde düzenlenen hususlara aykırı davrananlar hakkında ise 5996 sayılı Kanun’un ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanacağı belirtilmektedir.

            Bilgilerinizi ve söz konusu Tebliğin titizlikle incelenerek, esnaf ve sanatkarların Tebliğ hükümlerine uyum sağlamaları ve idari yaptırımlara maruz kalmamaları bakımından, bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarların, getirilen yükümlülükler konusunda bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.EKLER:

Ek-1 Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Tebliğ    


 Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız