• E-Posta
 • Yazdır

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yönetmelik Değişiklikleri Hk. 089 Sayılı Genelge 24.12.2014


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

İLGİ:        15/09/2014 tarihli ve 64 sayılı genelgemiz.

 


Bilindiği üzere, 11/09/2014 tarihli ve 29116 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı (Torba) Kanun ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda değişiklik yapılmış ve yapılan bu değişiklik ilgide kayıtlı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulmuştu. Öte yandan, gerek 6331 sayılı Kanun’da yapılan değişikliklere uygun olması, gerekse uygulamada ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ile “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”nde değişiklik yapılmış ve yapılan değişiklikler 18/12/2014 tarihli ve 29209 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.


      Buna göre;


1 - İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi değiştirilmek suretiyle;


 • İşyeri hekimlerinin görev yapma süreleri:


 • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 5 dakikaya,

 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakikaya,

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 15 dakikaya,

  yükseltilmiştir.


 • Diğer sağlık personelinden işverenin hizmet alma yükümlüğü ise; az tehlikeli ile tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için tamamen, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ise 1 ilâ 9 çalışanı olanlar için kaldırılmıştır.

  2 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin 5. maddesi ile 14. maddesi değiştirilmek suretiyle;


 • İşverene, çalışanın ölümü veya maluliyetle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali yargı kararı ile kesinleşen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne bildirme yükümlülüğü getirilmiştir.

 • İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesine ilişkin zorunlu çalışma sürelerinin hesabında; 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerlerin, toplam çalışan sayısına dâhil edilmemesi sağlanmıştır.

 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin temini ile ilgili olarak; işveren ile ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) arasında veya işveren ile işyerinde çalışanlar arasında görevlendirilme yapılması halinde, yapılacak sözleşmelerin         “İSG-KATİP sistemi” üzerinden düzenlenebilmesi sağlanmıştır.

  Bununla birlikte, Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşbirliği Protokolü” uyarınca, mikro ölçekli işletmeler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini daha kolay ve makul bir ücret karşılığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen “Toplum Sağlığı Merkezi Birimi”nden temin edebileceklerdir.   

        Bilgilerinizi ve söz konusu yönetmelik değişikliklerinin titizlikle incelenerek, bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz. 


EKLER:

Ek-1  : http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18615&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

Ek-2  : http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16924&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
Çetin DEMİRKAZIK Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER V. GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız