4250 Sayılı Kanun Gereği Yapılan Denetimler Hk. 091 Sayılı Genelge 04.12.2013

TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere; Bazı Kanunlar İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununda düzenlemeler yapılarak 11/06/2013 tarih ve 28674 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

 

İlgili Kanunun 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrasında; alkollü içkilerin, 22:00 ila 06:00 saatleri arasında perakende olarak satılamayacağı, Yasaklar başlıklı 7 nci maddesinin ( e) bendinde ise yasaklara aykırı hareket edenlere, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının (k) bendinde öngörülen, idari para cezalarının verileceği belirtilmektedir.

 

Konfederasyonumuzun 16/09/2013 tarih ve 2075 sayılı yazısı ile yukarıda belirtilen hükümlere aykırılık gösteren durumların hangi kurumlar tarafından denetleneceği ve cezai uygulamaların nasıl yapılacağı hususları hakkında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan görüş talep edilmiştir.

 

Konu ile ilgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan gelen ve bir örneği ekte yer alan  26/11/2013 tarih ve 27096 sayılı cevabi yazıda; denetimlerin halihazırda kolluk kuvvetleri tarafından yapıldığı ve tespit edilen aykırılıklara ilişkin tutanakların gerekli işlemler yapılmak üzere Kurumlarına intikal ettirildiği belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlarımızın mağdur olmaması için konu hakkında gerekli bilgilendirilmenin yapılması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız