• E-Posta
  • Yazdır

İhracatta Kullanılan Dolaşım Belgeleri


İhracatta kullanılan A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin usul ve esasları içeren 148 ve 149 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğleri 23/05/2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak basımının ve dağıtımının gerçekleştirilmesi konusunda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ticaret Bakanlığınca ayrı ayrı yetkilendirilmiştir.

Bu bağlamda; A.TR Dolaşım Belgelerinin düzenlenmesi ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi 28 Mayıs 2018 tarihinden itibaren, menşe ispat belgelerinden EUR.1/EUR-MED Dolaşım Belgeleri, D-8 Menşe İspat Belgesi, İran Menşe İspat Belgesi ve Malezya Menşe Belgesi’nin düzenlenmesi ve vize edilmesi 01/01/2019 tarihinden itibaren yalnızca elektronik ortamda yapılmaktadır. İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bastırılan A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgeleri ihracatçının bağlı olduğu birliğe ve yetkilendirilen odalara gönderilmektedir. İhracatçılar veya kanuni temsilcileri tarafından elektronik sistem üzerinden düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgeleri gerekli işlemlerin yerine getirilmesinin ardından birlikler ve yetkilendirilmiş odalar tarafından, sonrasında da Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik sistem üzerinden onaylanmaktadır. Birlikler/yetkilendirilmiş odalar sadece sattıkları belgeleri onaylayabilmektedir.

A.TR Dolaşım Belgesi veya Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı veya ihracatçının gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcisi; eşyanın gümrük/menşe statüsünü veya ilgili mevzuatın diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden bilgi ve belgeleri elektronik sisteme yüklemekle sorumludur.