• E-Posta
  • Yazdır

Yerli Malı Belgesi


Yerli Malı Belgesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunu gösteren belgeyi ifade etmektedir.

4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 63’üncü maddesine istinaden; fiyat avantajı uygulanacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunun belirlenmesi ve belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Mülga) tarafından, 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yerli Malı Tebliği’nin Resmi Gazetede yayımlanmasına müteakip,  Konfederasyonumuz tarafından “Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Yerli Malı Belgesi Düzenlenmesine Dair Uygulama Esasları” hazırlanarak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın (Mülga) onayından sonra yayımlanmıştır.

Anılan Yerli Malı Tebliği’nin “Yerli Malı Belgesi” başlıklı 6’ncı maddesi ile; Yerli Malı Belgesi’nin üreticinin kayıtlı olduğu esnaf ve sanatkarlar odalarınca düzenleneceği ve yerli malı belgelerine ilişkin bilgilerin Konfederasyonumuz tarafından hazırlanacak ve web üzerinden erişim sağlanabilecek bir veri tabanında tutulacağı düzenlenmiştir.

Bununla birlikte, 10 Haziran 2017 tarihli ve 30092 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yerli Malı Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM 2017/5) ile de Konfederasyonumuza ayrıca odalarımızca düzenlenen Yerli Malı Belgelerini kontrol ederek onaylama yetkisi verilmiştir.

Daha önce ESBİS (Esnaf ve Sanatkar Bilgi Sistemi) sistemi içinde yer alan Yerli Malı Belgesi verilme iş ve işlemleri, 2018 yılının Kasım ayından itibaren Konfederasyonumuz bünyesinde kurulan ve hizmet vermeye başlayan sistem üzerinden online olarak yürütülmektedir.

Online işlemler 
için tıklayınız.