• E-Posta
  • Yazdır

SİLAH RUHSATLARI 067 Sayılı Genelge 13.06.2019


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

6136 Sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin birinci fıkrası “bu kanun kapsamına giren silahlar için verilen taşıma ve bulundurma ruhsatları yenileme harcı almak şartı ile beş yıl için geçerlidir. Ruhsatların veriliş sebeplerinin ortadan kalkması halinde ruhsat sahibi durumu ruhsat veren makama altı ay içinde bildirmekle yükümlüdür” hükmüne amirdir.


            “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin”  silah taşıma ruhsatı verilecek kişileri açıklayan ve teşkilatımızı ilgilendiren 9. Maddesinin (t) bendinde  “Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birlik, federasyon ve Konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ziraat odaları ve ticaret borsaları yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile meslis üyelerine”  denilmektedir.


            10/05/2019 tarihli  Resmi Gazete’de yayımlanan “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in” ikinci maddesi ile aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına  “bu yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (t) bendi kapsamındaki kişilere görevleri sona ermeleri halinde (ihraç, ayrılma hariç) kalan süreleri kadar ruhsat verilir” cümlesi eklenmiştir.


            Bu düzenlemeyle  birlik, federasyon ve Konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyelerimizin görevleri sona ermeleri halinde (ihraç, ayrılma hariç), görev sürelerinin bitiminden itibaren en geç altı ay içinde ruhsat veren makama dilekçe ve görevin bittiğine dair resmi yazı ile müracaat etmeleri kaydıyla, yenileme harcı alınmaksızın kalan süreleri kadar silah taşıma ruhsatı alabilmelerine imkan tanınmıştır.


            Bilgilerinizi rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız