• E-Posta
  • Yazdır

VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT HK. 086 Sayılı Genelge 02.08.2019


HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ


               Bilindiği üzere; Kişisel Verileri Koruma Kanunu 07/04/2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Buna göre;
- “Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi”
- “Veri sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi”
- “Kişisel veri işleme; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem”
olarak tanımlanmıştır.

             Öte yandan, Kanunun ilgili maddesinde “Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulur.” düzenlemesine yer verilmiş, Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000-Türk Lirasından 1.000.000-Türk Lirasına kadar idari para cezası verileceği belirtilmiştir.

               Avukatlar, noterler, arabulucular, gümrük müşavirleri ve yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık bilanço toplamı 25.000.000-Türk Lirasından az olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularından faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar Veri Sorumluları Siciline kayıt olmaktan muaf tutulmuştur. 
                 Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan meslek odaları, esnaf odaları birlikleri ve mesleki federasyonların veri sorumlularının kişisel verileri işlemeye başlamadan önce Sicile kayıt yaptırmaları zorunlu olup, bu süre 30/06/2020 tarihinde sona ermektedir.
                  Konfederasyonumuzca konuya ilişkin olarak bir eğitim düzenlenmesi düşünülmekle birlikte, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri işleme envanterinin hazırlanması, kişisel veri saklama ve imha politikalarının hazırlanması, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve ilgili kişilerin başvurularına cevap verilmesi gibi yükümlülüklerin de yerine getirilmesi gerekmektedir. 
                 Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan Kamu Kurum ve   Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları için Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Kılavuzu ekte sunulmaktadır.
                Bilgilerinizi ve konunun ehemmiyetle bağlı odalarınıza duyurulması hususunda  gereğini rica ederiz.EKİ:  Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 05/07/2019 tarih ve 6464 sayılı yazısı ve ekleri.
Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız