• E-Posta
 • Yazdır

Atık Yönetimi Yönetmeliği 035 Sayılı Genelge 15.04.2015


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Atık Yönetimi Yönetmeliği” 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Anılan yönetmelikte yer alan ve esnaf ve sanatkarlarımızı yakından ilgilendiren hususlara aşağıda yer verilmiştir.

 

 1. Ambalaj Atıkları

  Bir ürünün üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması için kullanılan ambalaj atıklarının (PVC, Cam, Karton v.b), türlerine ve özelliklerine göre kaynağında ayrı toplanarak ilgili Belediyelerin ambalaj atığı toplama sistemine veya ambalaj atığı toplama konusunda lisans almış firmalara verilmesi gerekmektedir.

   

 2.  Belediye Atıkları

  Faaliyetleri sonucu,  bu Yönetmeliğin ek-4’ünün “Atık Kodu” 20  olan “Ayrı Toplanmış Fraksiyonlar Dahil Belediye Atıkları” başlığı altında tanımlanan ve yönetiminden belediyenin sorumlu olduğu, evlerden kaynaklanan ya da içerik veya yapısal olarak benzer olan ticari, endüstriyel ve kurumsal atıkların oluşumuna neden olan atık üreticisi konumundaki esnaf ve sanatkarlar;

  - Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,

  - Biyo-bozunur atıkları (park, bahçe ve evler ile lokantalar, satış noktaları, gıda üretim ve benzeri tesislerden kaynaklanan oksijenli veya oksijensiz ortamda bozunmaya uğrayabilen atıklar.) geri kazanılabilir atıklarla karıştırmadan ikili toplama sistemiyle kaynağında ayrı toplayarak bu atıkları ilgili mevzuat kapsamında toplama, taşıma ve bertaraf yükümlülüğü verilmiş kurum ve kuruluşların belirlediği şekilde konut, işyeri gibi üretildikleri yerlerde çevre ve insan sağlığını bozmayacak şekilde kapalı olarak muhafaza ederek, toplamaya hazır etmekle yükümlüdürler.

   

   

  C)      Ambalaj Atığı ile Belediye Atığı Niteliğinde Olmayan Atıklar

  Ambalaj atığı niteliğinde olmayan atıklar  ile faaliyetleri sonucu bu Yönetmeliğin ek-4’ünün 20 kodlu bölümünde tanımlanan ve yönetiminden belediyenin sorumlu olduğu atık niteliğinde olmayan atıkları üreten esnaf ve sanatkarlar;

  - Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,

  - Atıklarını ayrı toplamak (türlerine ve özelliklerine göre ayırmak) ve uygun kriterlerde geçici depolama alanı yapmak ve atıkları geçici depolamakla (ambalaj atığı, belediye atığı ve tıbbi atıklar hariç),

  - Ürettiği atıklara ve atıkların önlenmesi ile azaltılmasına yönelik olarak hazırlamakla yükümlü olduğu atık yönetim planını hazırlayarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunup, onay almakla,

  - Ürettiği atıklar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen esaslar doğrultusunda kayıt tutup, beyan etmekle ayrıca uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla,

  - Bu Yönetmeliğin ek-4’ünde (M) işareti ile tanımlanan ve ek-3/B’de belirtilen özellikleri içermediği iddia edilen atıkların Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarca yapılan analizlerle tehlikesiz olduğunu belgelemekle,

  - Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak izin alınması zorunlu olan geçici depolama alanları için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden izin almakla,

  - Atıklarını bu Yönetmelik hükümleri ve Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak izin/çevre lisansı almış atık işleme tesislerine göndermekle,

  - Atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayı itibariyle başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamaları kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla,

  - Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) kullanımı zorunlu olan tehlikeli atıklar için UATF kullanarak atık işleme tesislerine göndermekle ve ilgili iş ve işlemlere uymakla,

  - Atık işleme tesisinin atığı kabul etmemesi durumunda, taşıyıcıyı başka bir tesise yönlendirmekle veya taşıyıcının atığı geri getirmesini sağlayarak, uygun bir tesiste atığın işlenmesini sağlamakla,

  - Ürettikleri atıkların toplanması, taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan çalışanlarının eğitimini sağlamakla, sağlık ve güvenlik ile ilgili her türlü tedbiri almakla,

   

   

  - Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen kirliliğin önlenmesi amacıyla, atığın türüne bağlı olarak olayın vuku bulduğu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesi ve tüm harcamaların karşılanmasıyla,

  - Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar vuku bulduğunda il müdürlüğünü bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın türü ve miktarı, kaza sebebi, atık işleme türü ve kaza yerinin rehabilitasyonuna ilişkin bilgileri içeren raporu il müdürlüğüne 3 iş günü içinde sunmakla,

  - Yan ürün olarak değerlendirilebilecek bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan özellikleri haiz atıklar için uygunluk almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurmakla,

  - Atığın niteliğinin belirlenmesi, toplanması, taşınması ve işlenmesi için yapılan harcamaları karşılamakla,

  yükümlüdürler.

  Bilgilerinizi ve söz konusu Yönetmeliğin titizlikle incelenerek, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda öngörülen cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalmamaları için esnaf ve sanatkarlarımızın bağlı

   odalarınız aracılığıyla bilgilendirilmeleri hususunda gereğini rica ederiz.

   

  EKLER:
  Ek-1 Atık Yönetimi Yönetmeliği
   (www.tesk.org.tr adresinde genelgemiz ekinde yer almaktadır.)Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız