• E-Posta
 • Yazdır

Bitkisel Atık Yağların Atık Kontrolü Yönetmeliği 051 Sayılı Genelge 16.06.2015


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ


 

Bilindiği üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” 06/06/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin amacı; bitkisel atık yağların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması, yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların oluşturulması ve buna yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Buna göre;

 


Yemeklik bitkisel yağ üreticileri;

 • Bitkisel yağ ambalajlarının etiketlerinde “Bitkisel atık yağları lavaboya veya su, toprak gibi alıcı ortamlara dökmeyiniz.” ibaresine yer vermekle,

 • Piyasaya sürülen bitkisel yağ miktarlarını bir önceki yıl verilerini içerecek şekilde takip eden yılın mart ayı sonuna kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirmekle,

 • Bitkisel atık yağların düzenli olarak toplanması amacıyla halkın eğitimi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaları desteklemekle,

 • Belediyeler ile işbirliği yaparak, bitkisel atık yağların hanelerden Bakanlıkla belirlenen miktarlarda toplanması için gerekli sistemi kurmakla, üreticilerin bir araya gelerek kuracakları bitkisel atık yağ toplama organizasyonu için Bakanlıktan yetki almakla, atık yönetim planlarını Bakanlığa sunmakla, bu faaliyetlere ilişkin Bakanlığa yıllık rapor vermekle,

 • Üreticilerin bir araya gelerek kuracakları bitkisel atık yağ toplama organizasyonu için Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 21 inci maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde Bakanlıktan yetki almakla ve yetkilendirilmiş kuruluş yükümlülüklerini yerine getirmekle,

  görevli ve yetkilidir.


         Bitkisel atık yağ üreticisi/sahibi;

 • Bitkisel atık yağları diğer atık madde ve çöplerden ayrı olarak biriktirmekle,

 • Konutlar hariç olmak üzere;

 • Faaliyetleri sonucu oluşan bitkisel atık yağların biriktirilmesi için sızdırmaz, iç ve dış yüzeyleri korozyona dayanıklı toplama kaplarını kullanmakla,

 • Bitkisel atık yağları lisanslı taşıyıcılarla işleme tesislerine göndermekle,

 • Bitkisel atık yağ sevkiyatında ulusal atık taşıma formu kullanmakla

  yükümlüdürler.

       Bitkisel atık yağların taşınması;

  Bitkisel atık yağların taşınması ilgili İl Müdürlüğünden taşıma lisansı almış gerçek ve tüzel kişilerce yapılır. Bitkisel atık yağ taşıma lisansı ile taşıma işlemlerinde kullanılacak Ulusal Atık Taşıma Formunun kullanımına ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir ve belirlenen esaslara göre taşıma işlemi gerçekleştirilir. Bitkisel atık yağların işleme tesislerine lisanslı araçlar ile taşınması ve taşıma esnasında Ulusal Atık Taşıma Formunun kullanılması zorunludur.

            Ayrıca anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (e) bendi kapsamındaki bitkisel atık yağ üreticileri, atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl ocak ayı itibariyle başlamak üzere en geç mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamalar kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla yükümlüdürler.

             Bilgilerinizi ve söz konusu Yönetmeliğin titizlikle incelenerek, bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

   


Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız