• E-Posta
  • Yazdır

Ekmek İsrafı 029 Sayılı Genelge 05.04.2013


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bilindiği üzere, “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” 17 Ocak 2013 tarihinde Hükümetimiz tarafından başlatılmış olup, kampanya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) koordinatörlüğünde tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör işbirliğiyle, toplumun tüm kesimlerine ulaşılacak şekilde devam etmektedir.

Bu çerçevede, ülkemizde ekmek israfının önlenmesine yönelik tedbirlerin ivedilikle alınması amacıyla yürütülen “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” ile ilgili Başbakanlık Genelgesi, 02 Nisan 2013 tarihli ve 28606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Genelgede, bakanlıklar, valilikler, belediyeler, üniversiteler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının; alacakları tedbirler ve yapacakları faaliyetlerle kampanyayı destekleyecekleri, tüm yurtta etkin bir biçimde yürütülecek olan çalışmalarla israfın önlenmesi hususunda toplumsal bir bilinç ve farkındalık oluşturulmasına azami ölçüde katkı sağlayacakları belirtilmektedir.

Genelgede, ayrıca kampanyanın tam buğday ekmeğini yaygınlaştırma amacını da içine alacak şekilde, tüm kurum ve kuruluşlarca işbirliği içerisinde ve kararlılıkla yürütülerek takip edilmesine, ekmeğin israf edilmemesi bilincinin tüm fertlerimiz için bir yaşam biçimi haline gelmesinin özendirilmesine vurgu yapılırken, bu çerçevede Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı, belediyeler ve il özel idarelerine özel görevler verilmektedir.

Genelgede, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra; halkımız, sivil toplum kuruluşları, memur, işçi ve işveren kuruluşları, meslek oda ve birlikleri, ulusal ve yerel basın ile özel sektörün, çok önemli bir insanlık görevi olan bu kampanyaya gönüllü olarak her türlü destek ve yardımı sağlayacaklarına olan inancın tam olduğu belirtilmektedir.

Diğer taraftan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazıda;

- Ekmek israfı konusunu 2008 yılında kamuoyunun gündemine taşıyan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün (TMO), 2012 yılında; Türkiye’de ekmek üretimi ve tüketimi, tüketim alışkanlıkları, ekmeğin israfı, israfın nerelerde ve ne şekilde gerçekleştiği hususlarını ortaya koyan bir araştırma yaptığı ve araştırma sonuçlarının “Türkiye’de Ekmek İsrafı Araştırması” adı altında bir kitapta toplandığı,

- Ülkemizde 2012 yılı itibarı ile yıllık 37 milyar adet ekmek üretildiği ve bunun 2,1 milyar adedinin israf edildiği,

belirtilmekte olup,

Bu kapsamda 01/04/2012 tarih ve 28163 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren TGK-Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinin (Tebliğ No.2012/2) 2 numaralı ekinin 10 uncu maddesinde yer alan, “Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecileri sorumluluk alanları ile ilgili çalıştırdıkları personelin gıda hijyeni ile ilgili konularda eğitilmelerini sağlarlar. Bu tebliğ kapsamında verilecek eğitimlerle ilgili olarak Bakanlık; ilgili meslek federasyonu, kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapar.” hükmüne istinaden Konfederasyonumuz ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında 06/07/2012 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde ekmek üretimi, dağıtımı ve satışı yapan personele yönelik yapılan hijyen eğitimlerinde, www.ekmekisrafetme.com adresinde yer alan kampanya ile ilgili de bilgi verilmesi talep edilmektedir.

Yukarıda belirtilen web sayfasının, birlikler ve ilgili federasyonlarca titizlikle incelenerek, TGK-Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğine göre Konfederasyonumuzca verilmesi gereken Genel Hijyen Eğitimi konusundaki yetki Birliklerimize ve ekmekle ilgili Birliğe bağlı odalara devredildiğinden, Birliğinizce veya ekmekle ilgili birliğe bağlı odalarca düzenlenecek olan hijyen eğitimlerinde “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” kapsamında oluşturulan www.ekmekisrafetme.com adresinde yer alan kampanya ile ilgili de bilgi verilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve yapılması planlanan hijyen eğitimlerinde esnaf ve sanatkarlara kampanya ile ilgili bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız