• E-Posta
  • Yazdır

ELEKTRİK BAĞLANTI BİLDİRİMİ BELGESİ HK. 105 Sayılı Genelge 14.11.2018


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü’nün 11.09.2018 tarih ve 96884937-421.05 sayılı yazısı

 

İlgide kayıtlı yazıda; Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar Genel Müdürlüğü’ne iletilen başvurularda “Elektrik Bağlantı Bildirimi (İşe Başlama – İş Bitimi)” evrakının ilgili esnaf sanatkarlara dağıtımı konusunda sorunlar yaşandığı ifade edilmekte ve söz konusu evrakın esnaf ve sanatkarlara dağıtımı konusunda uygulama birliğinin sağlanması ve mağduriyetlerin giderilmesi için uygulama esaslarının netleştirilmesi istenmektedir.

Bilindiği üzere; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun “Kullanılacak beyanname, defter ve makbuzlar” başlıklı 60’ıncı maddesinde; “Bu kanuna tabi meslek kuruluşlarında kullanılacak defter, beyanname, makbuz, fiş ve belgeler ile oda üyelerinin mesleklerinin icrası nedeniyle resmi kurum ve kuruluşlara verecekleri belgelerin basım ve dağıtımında Konfederasyon yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Buna ek olarak; Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Muamelat Yönetmeliği’nin “Kullanılacak beyanname, defter, makbuz ve evrak” başlıklı 63’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasında “Bu Yönetmelikte belirtilen defterler ile makbuzlar ve diğer basılı evrak, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu tarafından bastırılır ve Konfederasyon Yönetim Kurulunun tespit edeceği bedel karşılığında Oda, Birlik ve Federasyonlara verilir. Bu kuruluşlar da Konfederasyon tarafından belirlenecek tavan ve taban fiyatları arasında yönetim kurulları tarafından belirlenecek fiyat üzerinden ilgililere dağıtımını yapar.” ifadeleri geçmektedir.

Bu bağlamda, 1 Ekim 2018 tarihi itibariyle, 50’lik Cilt Seri Numaralı “İşe Başlama” ve “İş Bitimi” Evrakının fiyatı, kalkınmada öncelikli illerde ve diğer illerde yeniden belirlenerek güncellenmiş; Birliklerin Konfederasyondan alacakları matbu evrakın satış fiyatını yönetim kurulu kararıyla en fazla alış fiyatının %100’ü oranında, odaların da birliklerden alacakları matbu evrakın satış fiyatını yine yönetim kurulu kararıyla alış fiyatının en fazla %100’ünü aşmayacak şekilde belirleyebilecekleri belirtilmiş; fiyatlar 2018/88 sayılı genelgemiz ile teşkilatımıza bildirilmiştir.

Bu itibarla; 5362 sayılı Kanun uyarınca basım ve dağıtım yetkisi Konfederasyonumuza ait olan “İşe Başlama” ve “İş Bitimi” Evrakının, Konfederasyonumuzca tespit edilen sınırlar içerisinde kalmak ve ilgili yönetim kurullarınca tespit edilen fiyatları aşmamak kaydıyla, ilgili esnaf ve sanatkârlara, talepleri de dikkate alınarak, yine 50’lik Cilt – Seri Numaralı olarak odalarca (ihtisas odaları – karma odalar) verilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve konunun önemi dikkate alınarak, odalarınıza ivedilikle duyurulması ve keyfiyetin mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin odalar nezdinde takip edilmesi hususunda gereğini rica ederiz.DAĞITIM:


Bilgi için:  


Türkiye Elektrik-Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu


Türkiye Madeni Eşya Sanatkârları FederasyonuNaci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız