• E-Posta
  • Yazdır

DEVLET KATKISI 107 Sayılı Genelge 26.11.2018


EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere, 15/08/2018 tarihli ve 42 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 1 inci maddesi; 22/11/2018 tarihli ve 356 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar ile değiştirilmiş ve yapılan değişiklik 23/11/2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişikliğe göre;

05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun geçici 12 nci maddesi uyarınca, aday çırak ve çıraklar ile anılan Kanunun 18 inci maddesine göre işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, aynı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamayacağına dair süre ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin, 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren üç eğitim ve öğretim yılı uzatılmıştır.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız vasıtasıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız