• E-Posta
  • Yazdır

Belediye Vergi ve Harçları Hk. 015 Sayılı Genelge 18.02.2014


VERGİ DANIŞMANLIĞI

Bilindiği üzere, Belediye Gelirleri Kanununa göre tahsil edilen İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ve İşyeri Açma İzin Harcı, daha önce Kanundaki alt ve üst sınırlar arasında kalmak kaydıyla belediye meclisleri tarafından belirleniyordu. Kanunda, belediyelere tarife belirleme yetkisinin verildiği ilgili düzenleme, Anayasaya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu nedenle, 2013 yılında söz konusu madde yeniden düzenlenmiş ve belediye vergi ve harçlarının Kanundaki alt ve üst sınırlar arasında kalmak kaydıyla belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir.

Bakanlar Kurulu, 2013/5585 sayılı Kararıyla, vergi ve harç tutarlarını gösteren tarifeyi belirlemiştir. Ancak, yeni tarife ile birçok ilde söz konusu vergi ve harçların   4 – 5 kat artmış olduğu tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak, Konfederasyonumuzca yapılan girişimler sonucunda, 28 Ocak 2014 tarihinde Maliye Bakanlığında bir toplantı yapıldığı, bu toplantıda söz konusu vergi ve harçların yeni bir Bakanlar Kurulu Kararıyla düşürülmesi, ayrıca Kanunda değişiklik yapılarak tarifelerin belirlenmesi hususunda belediyelerin görüşünün alınması konusunda mutabakata varıldığı 2014/12 sayılı genelgemiz ile meslek kuruluşlarımıza ve esnafımıza duyurulmuştu.

Bu çalışmaların sonucu olarak, Bakanlar Kurulu yeni bir tarife belirlemiş, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapılmasını öngören Kanun teklifi de 17 Şubat 2014 tarihi itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur.

18 Şubat 2014 tarihli ve 28917 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5896 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre işyeri büyüklüklerinin dikkate alınması konusunda talebimize göre hazırlanan yeni tarife aşağıdaki gibidir.

A- İLAN VE REKLAM VERGİSİ

Cinsi

Belediye Grubu / Verginin Tutarı (TL)

1

2

3

4

5

1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

60

23

22

21

20

2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

30

11

10

9

8

3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak

10

3

3

2

2

4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak

80

31

31

30

30

5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar vb.nin her biri için

0,12

0,03

0,03

0,02

0,01

6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden

0,25

0,07

0,06

0,05

0,03

B- EĞLENCE VERGİSİ

(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)

Eğlence Yerleri

Belediye Grupları/Verginin Miktarı (TL)

1

2

3

4

5

1

Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün için

50 m2'ye kadar

15

5

5

5

5

51-150 m2

20

7

6

6

6

151-300 m2

25

10

9

8

7

301 m2 den yukarı

30

11

10

9

8

4 yıldızlı otelde

40

12

11

10

9

5 yıldızlı otelde

50

15

12

11

10

2

Bilardo ve masa futbolu gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün için

10

5

5

5

5

C- İŞGAL HARCI

Cinsi

Belediye Grubu / Harcın

Tutarı (TL)

1

2

3

4

5

1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde

1,5

0,50

0,50

0,50

0,50

2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde

a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına

1,5

0,50

0,50

0,50

0,50

b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına

3

1

1

1

1

3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde

a) Her taşıttan beher saat için

1

0,30

0,30

0,25

0,25

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için

2

0,70

0,60

0,50

0,50

Ç- TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI

İşyerinin Alanı

Belediye Grubu / Harcın Tutarı (TL)

1

2

3

4

5

Her tür işyeri için yıllık olarak

25 m2'ye kadar

65

23

22

21

20

26 - 100 m2 arası

130

45

40

35

30

101 - 250 m2 arası

260

80

70

60

50

251 - 500 m2 arası

400

135

120

105

90

501 m2 den yukarı

600

230

210

190

170

 

D- İŞ YERİ AÇMA İZNİ HARCI

İşyerinin Alanı

Belediye Grubu / Harcın Tutarı (TL)

1

2

3

4

5

Her tür işyeri için yıllık olarak

25 m2'ye kadar

0,50

0,19

0,18

0,17

0,16

26 - 100 m2 arası

0,70

0,27

0,25

0,24

0,23

101 - 250 m2 arası

0,80

0,31

0,29

0,28

0,26

251 - 500 m2 arası

0,90

0,35

0,33

0,31

0,29

501 m2 den yukarı

1

0,39

0,37

0,35

0,33

 

                        Yukarıda yer alan vergi ve harçların birinci grup belediyelerde;

-          Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle büyükşehir belediye sınırları içinde olan belediyeler için tamamı,

-          12 Kasım 2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce büyükşehir belediyesi sınırları için olan belediyeler için yüzde 80’i,

-          6360 sayılı Kanunla büyükşehir sınırlarına giren belediyeler için yüzde 60’ı,

-          Diğer birinci grup belediyeler için yüzde 40’ı uygulanacaktır.

 

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza ivedilikle duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız