Personel Şefliği


1- Yeni işe başlayan personele ait ibrazı zorunlu olan (diploma, nüfus cüzdanı sureti, ikametgah ilmühaberi, sağlık raporu, adli sicil kaydı, fotoğraf, engelli ise engelini belirten sağlık kurulu raporu, eski hükümlü ise eski hükümlülük belgesi gibi...) belgelerin tamamlanarak, bu belgelerle birlikte personel özlük dosyalarına giren her türlü belge, karar ve yazının tarih sırasına göre dizi pusulasına işlenerek  muhafaza edilmesi,

2- Kurumda yeni işe başlayan ve işten ayrılan personel için; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ESBİS Programında  ilgili personelin kimlik bilgileri ile işe alınma – işten ayrılma tarihlerinin güncellenmesi,

3- Konfederasyonda görev yapan tüm personelin TC kimlik numaraları, işe başlama tarihleri, Kurumdaki görevleri ile erkek ve bayan çalışan sayısı, ay içerisinde işe başlayan personelin işe başlama tarihi ve işten ayrılan personelin işten ayrılma tarihi ve ayrılma sebebini gösteren listenin Türkiye İş Kurumuna her ay düzenli olarak bildirilmesi,

4- Konfederasyon personelinin mesaiye geliş-gidişleri ile yapmış olduğu fazla mesailerin takip edilerek, geç kalan ve mazeretli olan personelin listesinin günlük çizelge halinde dosyalanması, geç kalan personele zamanında yapılan yazılı ve sözlü uyarılar ile  mesai saatlerine azami ölçüde riayet edilmesinin sağlanması,

5- Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Personel Yönetmeliği çerçevesinde Kurumumuzda çalışacak personel için “Belirli - Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi” hazırlanması.

6- TESK personelinin senelik izne ayrılma dilekçelerinin hazırlanması,  kullanılan senelik izinlerin izin defterine kaydedilmesi,

7-Ay içerisinde raporlu olan personelin rapor sürelerini gösteren listenin hazırlanarak Muhasebe Müdürlüğüne teslim edilmesi,

8-İş Kanununa göre Genel Sekreterlik makamı tarafından fazla çalışma yapmaları uygun bulunan ve şefliğimize bildirilen personelin “ Personel Mesai Takip Çizelgesi” kayıtları doğrultusunda yapmış oldukları çalışma saatleri hesaplanarak Muhasebe Müdürlüğüne teslim edilmesi,

9- Personelle ilgili duyuru ve iç yazışmaların hazırlanarak tebliğ edilmesi,

10- Personele ait adres ve telefon numaralarının güncel olarak hazırlanması,

11- Yönetim Kurulunda alınan kararların, duyurulması gereken birim ya da bireylere  tebliğ edilerek dosyalanması,

 işlemleri Personel Şefliği tarafından yürütülmektedir.