İhracat Mevzuatı


İhracat işlemlerinin başlangıcından, mal bedeli dövizlerin yurda getirilmesine kadar olan aşamaları düzenleyen mevzuat 3 ana  grupta toplanır.  Bunun yanında, özel kanunlarından kaynaklanan yetkileri kullanan Bakanlıklarımızın da ihracat ile ilgili düzenlemeleri mevcuttur.

 Dış Ticaret Mevzuatında İhracat

(Gümrüklemeden Önceki İşlemler)

- İhracat rejimimizin temel ilke ve esasları, ihracat şekilleri ve ihracata verilen devlet yardımları aşağıda ana başlıkları verilen mevzuat ile belirlenir:

- 06.01.1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı

- 06.06.2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracat Yönetmeliği


İhracat Tebliğleri 

- 27/12/1994 tarihli 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı 

- Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği’nin İhracata İlişkin Hükümleri 

Bu mevzuat Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca yürütülür ve www.dtm.gov.tr  adresinden erişilebilir.


Gümrük Mevzuatında İhracat

(Eşyanın Gümrüklenmesi İle İlgili İşlemler)

İhraç eşyasının gümrük idaresine sunulması, gümrük beyanının yapılması, eşyanın muayenesi, gümrük idaresindeki iş akışları ve eşyaya uygulanacak gümrük rejimleri aşağıda ana başlıkları verilen mevzuat ile belirlenir:

- 4458 sayılı Gümrük Kanunu

- Gümrük Yönetmeliği

- Gümrük Genelgeleri

Bu mevzuat Gümrük Müsteşarlığı’nca yürütülür ve www.gumruk.gov.tr  adresinden erişilebilir.


Kambiyo Mevzuatında İhracat

(Gümrüklemeden Sonraki İşlemler)

İhracat bedeli dövizlerin yurda getirilmesine ilişkin kambiyo denetimi, 1567 sayılı Türk Parası Kıymetinin Koruma Hakkında Kanun, bu Kanuna bağlı 32 sayılı Karar, bu Karara bağlı Tebliğlerin ihracata ilişkin hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu mevzuat Hazine Müsteşarlığı’nca yürütülür ve www.hazine.gov.tr  adresinden erişilebilir. 

Kambiyo mevzuatını uygulayan merci olarak T.C. Merkez Bankası’nın www.tcmb.gov.tr  adresli internet sitesinden de söz konusu mevzuata erişilebilir.