Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemleri


Bu Yönetmeliğin amacı, gıda işletmelerinin kayıt veya onay işlemlerine dair usul ve esasları belirlemektir. Yönetmelik;

a) Kurban bayramında kesim yapılan yerler,

b) Köylerdeki kişisel ihtiyaç amaçlı kesim yerleri,

c) Kişisel tüketim amacıyla birincil üretim yapılan yerler,

ç) Kişisel tüketim amacıyla gıdanın hazırlandığı, işlendiği ve depolandığı yerler,

d) Gıdanın; geçici olarak, zaman zaman ve küçük ölçekte kermes, kültürel etkinlikler gibi bireysel gönüllüler tarafından yardım amaçlı hazırlandığı, depolandığı ve sunulduğu yerler,

haricindeki gıda işletmelerini kapsar.

Gıda işletmelerine 5996 sayılı Kanun kapsamında verilen işletme kayıt ve onay belgeleri;

•   17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği,

•   27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği,

•   17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik,

•   17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik kapsamında verilen belgelerdir.

Onaya Tabi Gıda İşletmeleri     

•   Et ve et ürünleri işleyen işletmeler.

•   Süt ve süt ürünleri işleyen işletmeler.

•  Yumurta ve yumurta ürünleri işleyen işletmeler.

•  Balıkçılık ürünleri işleyen işletmeler.

•  Mide, bağırsak, kollojen, jelatin üreten işletmeler.

•  Bitkisel ve işlenmemiş hayvansal gıdayı birlikte içeren ürünleri üreten işletmeler.   

Kayıt Kapsamındaki Gıda İşletmeleri

•  Gıda üretimi yapan işletmeler

•  Depo, gıda satış ve diğer parakende faaliyet gösteren işletmeler

•  Toplu tüketim işletmeleri

 

•  Yerel marjinal ve sınırlı faaliyetler kapsamındaki işletmeler

•  İstisnai hükümlere göre faaliyet gösteren işletmeler

 Bu belgelerin alınması diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mevzuata göre verilen izin veya ruhsatların alınması mükellefiyetini ortadan kaldırmaz.

Diğer taraftan,

- Depo, perakende, toplu tüketim işletmecileri; Yönetmeliğin Ek-2’deki

1- İşletme Kayıt Belgesi başvuru ve beyannamesi (Ek-4)

- Gıda üreten işletmeciler; Yönetmeliğin Ek-3’teki

1- İşletme Kayıt Belgesi başvuru ve beyannamesi (Ek-4)

2- Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda işletmelerinin Şeker Kurumu’ndan alacağı uygunluk yazısı ile kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.

Ayrıca, söz konusu yönetmelik ile yeniden düzenlenen onay kapsamındaki gıda işletmeleri Ek-7’deki;

1- Dilekçe

2- Beyanname genel kısmı(Ek-10)

3- Beyanname özel kısmı(Ek-11)

4- İşletmenin teknik resim kurallarına göre çizilmiş; su giderleri, personel hareketleri, ürün akış şeması, makine yerleşim planı gibi bilgileri içeren en az A3 boyutunda yerleşim krokisi

5- İşletmede oluşan katı/sıvı/gaz atıkların uzaklaştırma şekli ve sıklığı hakkında bilgi ve yetkili merci tarafından istenmesi durumunda belge ile kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.

Çalıştırılması Zorunlu Personel

• Gıda işletmecisi, üretimin nevine uygun en az lisans düzeyinde eğitim almış ise kendi işletmesinde zorunlu personel olarak çalışabilir.

• Gıda işletmecisi, işletmesindeki her faaliyet için ayrı ayrı personel çalıştırabileceği gibi sadece bir personel de çalıştırabilir. Sadece bir personel çalıştırılması durumunda tüm faaliyetlere uygun meslek mensubu personel istihdam edilir.

• Gıda işletmecisi aynı adreste birden fazla faaliyet göstermesi durumunda tüm faaliyetlerde kullanılan alet ekipmanın toplam motor gücü, 30 beygir gücünün üzerinde veya çalıştırdığı toplam personel sayısı on kişiden fazla ise çalıştırılması zorunlu olan personeli istihdam etmek zorundadır.

• Gıda işletmecileri, çalıştırılması zorunlu olan personelin herhangi bir sebeple işten çıkarılması veya çıkması durumunda çalıştırılması zorunlu olan personelin değişikliğine ilişkin yetkili merciin güncel bilgilere sahip olmasını sağlamak zorundadır.

• Gıda işletmecisi, işletmenin faaliyette bulunduğu çalışma gün ve saatlerine göre zorunlu personel istihdam etmek zorundadır. Gıda işletmesinde çalışan zorunlu personel, işletmenin faaliyette bulunduğu çalışma gün ve saatleri içerisinde başka bir işte çalışamaz.

Yönetmelikte yapılan son değişiklik ile, 17/12/2011 tarihinden önce çalışma izin belgesi, çalışma izni ve gıda sicili belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge alarak faaliyet gösteren onaya tabi gıda işletmelerinden 31/12/2012 tarihine kadar modernizasyon planı veren ve modernizasyon planındaki yatırımını 31/12/2014 tarihine kadar tamamlayamayan gıda işletmelerine, 15/2/2015 tarihine kadar müracaat etmiş olmaları ve İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından uygun bulunması halinde yatırımlarını tamamlamaları için 1/7/2016 tarihine kadar ilave süre verilmiştir.

Ayrıca, süt kayıt sistemine kaydedilen ve 31/12/2014 tarihine kadar onay belgesi alamayan süt toplama merkezlerine, 15/2/2015 tarihine kadar müracaat etmiş olmaları ve İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından uygun bulunması halinde onay belgesi almaları için 1/7/2016 tarihine kadar ilave süre verilmiştir.