• E-Posta
  • Yazdır

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARI YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ HK. 083 Sayılı Genelge 11.09.2018


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ


İlgi: 16/02/2018 tarihli ve 20 sayılı genelgemiz.


 


Bilindiği üzere, 13/02/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ilgide kayıtlı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulmuştu. Öte yandan, Ticaret Bakanlığı tarafından İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmış ve yapılan değişiklikler de 08/09/2018 tarihli ve 30529 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.


Buna göre, anılan Yönetmeliğin;


  1. 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması” şeklindeki alt bent kaldırılarak, (d) bendi olarak “d) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,” şeklinde yeni bir bent eklenmiştir. Bu bent ile hangi seviyedeki mesleki yeterlilik belgesine sahip olunması gerektiği detaylı olarak düzenlenmiştir.

  2. 10 uncu maddesinin birinci fıkrası “(1) İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu (Seviye 5) veya motorlu kara taşıtları alım satım danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekir.” şeklinde değiştirilmek suretiyle, motorlu kara taşıtları alım satım personelinin hangi seviyedeki mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerektiği detaylı olarak düzenlenmiştir. Ayrıca  madde metnine birinci fıkradan sonra gelmek üzere, “(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen kişiler ile işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının motorlu kara taşıtı ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.” şeklinde ikinci fıkra (diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.) eklenmiştir. Bu fıkra ile ortaöğretim ve/veya yükseköğretim düzeyinde “motorlu kara taşıtı ticareti ile ilgili alanlarında” eğitim görenlere mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu hususunda muafiyet sağlanmıştır.

     

  3. Yönetmeliğin; 14 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları ile 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “ikinci el motorlu kara taşıtı” ibaresi “ikinci el otomobil ve arazi taşıtı” şeklinde değiştirilmek suretiyle; ekspertiz raporu alma zorunluluğu ile noterlerin yükümlülükleri sadece ikinci el otomobil ile arazi taşıtını kapsayacak şekilde daraltılmıştır.

  4. Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci, dördüncü ve altıncı fıkraları değiştirilmek suretiyle; ekspertiz raporunda asgari olarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen standartta yer alan hususlara yer verileceği, ekspertiz raporunun beş yıl süre ile saklanacağı, ayrıca Bakanlığın TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip işletme sayısı ile taşıt türleri itibarıyla ekspertiz hizmetinin yaygınlaşmasını dikkate alarak ekspertiz raporu alma zorunluluğu bulunan diğer ikinci el motorlu kara taşıtı türlerini ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üst meslek kuruluşlarının görüşünü alarak belirlemeye yetkili olduğu yönünde hüküm ilave edilmiştir.

  5. Yönetmeliğin 15 inci maddesinin başlığı, “İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde garanti ve ayıplı mal” şeklinde değiştirilmiş ve madde başlığına uygun olarak maddeye, “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ayıplı mal ve hizmetlere ilişkin hükümleri ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine konu taşıtlar hakkında da uygulanır.”  şeklinde sekizinci fıkra eklenmiştir. Ayrıca 15 inci maddenin birinci, üçüncü, altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan “ikinci el otomobil ve motosiklet” ibaresi “ikinci el otomobil ve arazi taşıtı” şeklinde değiştirilmek suretiyle; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde garanti ve ayıplı mal kapsamından motosiklet çıkarılarak, kapsama arazi taşıtı dahil edilmiştir. 

  6. Yönetmeliğin “Yürürlük” başlıklı 24 üncüi maddesinde yapılan değişiklikle; İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticaretinde  “ekpertiz raporu alma zorunluluğu ile bu rapora ilişkin diğer detayları” düzenleyen 14 üncü maddenin yürürlük tarihi 01/04/2019 tarihine ertelenmiştir.


Bilgilerinizi ve söz konusu Yönetmelikte yer alan değişikliklerin titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.EKLER: (www.tesk.org.tr adresinde genelgemiz ekinde yer almaktadır.)

Ek-1 İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız