• E-Posta
 • Yazdır

İSG-KATİP Sistemi Hk. 027 Sayılı Genelge 26.03.2014


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Kanun’un uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle Konfederasyonumuzca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde yapılan girişimler sonucunda; 02/08/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 56’ncı maddesi ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “Yürürlük” başlıklı 38’inci maddesinde değişiklik yapılmış ve söz konusu değişikliğe ilişkin ayrıntılar 02/08/2013 tarihli ve 72 sayılı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulmuştu.

 

Yürürlük maddesinde yapılan değişiklikle birlikte;  iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinden hizmet alma yükümlülüğü, 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01/01/2014 tarihinde başlamıştır. Söz konusu kapsamda yer alan işyerlerinin öncelikli olarak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nce (kayıt, takip ve izleme için) oluşturulan  İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programına (İSG-KATİP)” girmeleri gerekmektedir.

 

İşverenlerin, İSG-KATİP sistemi üzerinden iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimini görevlendirebilmeleri için;

 

 • İşyeri “e-Bildirge Yöneticisi”nin SGK kayıtlarında tanımlanmış olması,

   

   

 • Bu kişinin e-Devlet şifresi aracılığıyla http://isgkatip.csgb.gov.tr adresinden İSG-KATİP sistemine giriş yaparak, görevlendirilecek iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimini T.C. Kimlik Numarası vasıtasıyla sistem havuzundan seçmeleri,

   

 • Sistem üzerinden seçilen iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin, yine aynı sistem üzerinden e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapıp uygun bulmaları halinde sözleşmelerini onaylamaları gerekmektedir.

   

   

   

  İşverenlerin, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) veya Toplum Sağlığı Merkezleri’nden (TSM) iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini almaları halinde;

   

 • Hizmet alacak işyerlerinin OSGB’lere veya TSM’lere SGK numaralarını tam ve doğru bir şekilde bildirmeleri,

   

 • OSGB’ler veya TSM’ler, işlemlerini sistem üzerinden yaptıktan sonra işyerlerinin sisteme giriş yaparak onay vermeleri gerekmektedir.

    

  Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde yer alan İSG-KATİP sistemine elektronik ortamda giriş yaparak, ilgili bölümleri  doldurup sözleşmeyi tamamlamalarının ardından, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinden hizmet alabileceklerdir.

   

  Ayrıca 6331 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde; ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için Bakanlık tarafından destek sağlanacağı ve bu desteğe ilişkin hususların “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” ile belirlendiği de, 31/12/2013 tarihli ve 103 sayılı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulmuş olup, Bakanlıkça destekten yararlanacak işyerlerinin tespitinde, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tescil edilmiş işyeri kayıtları ile işyerinin İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması şartının esas alınacağı belirtilmiştir.

   


 • Bu bağlamda; Kanun kapsamında yer alan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin yerinde denetim yapılmaksızın iş sağlığı ve güvenliği hizmetini alıp almadığı Bakanlıkça İSG-KATİP sistemi üzerinden tespit edilebilmektedir.

   

  Bu itibarla; esnaf ve sanatkarlarımızın bir an önce İSG-KATİP sistemi üzerinden sözleşme yaparak iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinden hizmet alma yükümlülüğünü yerine getirmeleri gerekmektedir.

   

  Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkarlarımızın idari para cezalarına maruz kalmaması açısından ilgili odalara duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız